IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

KKG u Virovitici

Broj: 692/2007.                                     Požega, 27. travnja 2007.

Temeljem članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97. i 47/99.) i članka 29. i 31. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05), Požeška biskupija, Požega, Trg Svetog Trojstva 18, dana 27. travnja 2007. godine donijela je 

ODLUKU O OSNIVANJU 

"KATOLIČKE KLASIČNE GIMNAZIJE" 

I. NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA

Članak 1.

Požeška biskupija, sa sjedištem u Požegi, Trg Svetog Trojstva 18, osniva Katoličku klasičnu gimnaziju u Virovitici (u daljnjem tekstu Gimnazija).

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 2.

Gimnazija će djelovati pod nazivom "Katolička klasična gimnazija". Sjedište Gimnazije je u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3.

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 3.

Gimnazija obavlja djelatnost srednjeg školstva i izvodi nastavni plan i program koji je utvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za klasične gimnazije, u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenici stječu srednjoškolsku spremu.

IV. USTROJSTVO I ORGANI GIMNAZIJE

Članak 4.

Gimnazijom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Gimnazije.

a) Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije, predstavlja i zastupa Gimnaziju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Gimnazije.

Članak 5.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj: 

  • neposredno organizira rad Gimnazije, zastupa i predstavlja Gimnaziju; 
  • predlaže godišnji plan i program rada; 
  • brine za provođenje odluka školskog odbora, nastavničkog vijeća i drugih tijela;
  • donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika Gimnazije.

Ravnatelj obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Zakonom.

Članak 6.

Ravnatelja Gimnazije imenuje i razrješava Osnivač u skladu sa Statutom Gimnazije. Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 7.

Privremeni ravnatelj g. Marko Pišonić ovlašten je pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Gimnazije, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

b) Školski odbor

Članak 8.

Školom upravlja Školski odbor. Djelokrug i način odlučivanja Školskog odbora uređuje se ovim aktom i Statutom Gimnazije u skladu sa zakonom. 

Školski odbor ima sedam članova. Imenuje ih Osnivač. Bliže odredbe o načinu i postupku imenovanja, mandatu i ovlastima Školskog odbora utvrdit će se Statutom u skladu sa zakonom. 

Školski odbor o svim pitanjima iz svoga djelokruga odlučuje zajednički, većinom glasova ukupnog broja članova.

V. SREDSTVA KOJA SU GIMNAZIJI POTREBNA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA, TE NAČIN NJIHOVA PRIBAVLJANJA ILI OSIGURAVANJA

Članak 9.

Sredstva za osnivanje Gimnazije osigurava Osnivač u novčanom iznosu od 7.400,00 kuna.

Financijsko poslovanje Gimnazije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona, općima aktima i Statutom Gimnazije. Škola ostvaruje prihode uplatom školarine od učenika kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Gimnazija će djelovati u prostorima dobivenim od grada Virovitice, Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica. Sredstva za rad koja osigurava Osnivač te sredstva pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Gimnazije. 

Za obveze u pravnom prometu Gimnazija odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Gimnazije. 

Gimnazija ne može bez suglasnosti Osnivača: 

  • steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu bez obzira na vrijednost;
  • dati u zakup objekte ili opremu ili mijenjati osnovnu namjenu objekta;
  • mijenjati djelatnost bez prethodne suglasnosti Osnivača. 

Ako Gimnazija na kraju poslovne godine iskaže gubitak, Osnivač će gubitak ustanove pokriti bespovratno. 

VI. NASTAVANI PLAN I PROGRAM

Članak 11.

Program srednjeg školstva Gimnazija ostvaruje na osnovi nastavnog plana i programa.

Nastavnim planom i programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se svrha, ciljevi i zadaće programa, nastavni predmeti i sadržaji, trajanje i osnovni oblici izvođenja programa, godišnji i tjedni broj sati nastave, broj sati za svaki predmet, te didaktički i drugi uvjeti za izvođenje nastavnog plana i programa.

Članak 12.

Nastavni plan i program za stjecanje srednje školske spreme sadrži zajednički, izborni i fakultativni dio.

VII. VRSTA I TRAJANJE OBRAZOVANJA 

Članak 13.

Gimnazija izvodi nastavni plan i program za klasične gimnazije u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.

 

VIII. STRUČNI DJELATNICI

Članak 14.

Stručna tijela Gimnazije su nastavničko i razredno vijeće. 

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici Gimnazije.

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. 

Sadržaj rada nastavničkog i razrednog vijeća, te drugih stručnih tijela Gimnazije uređuje se Statutom.

Članak 15.

Za nastavnika ili stručnog suradnika u Gimnaziju može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima odgovarajuću stručnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. 

IX. DONOŠENJE STATUTA

Članak 16.

Gimnazija ima Statut kao i druge opće akte sukladno zakonu i Statutu Gimnazije. Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

Statutom se pobliže uređuje unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te se uređuju i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Gimnazije. 

X. RASPOLAGANJE S DOBITI

Članak 17.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Gimnazija ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Gimnazije.

XI. POKRIVANJE GUBITKA USTANOVE

Članak 18.

U slučaju prestanka rada Gimnazije, Osnivač će podmiriti sva dugovanja Gimnazije.

Članak 19.

U slučaju prestanka rada Gimnazije Osnivač će zatečenim učenicima osigurati završetak obrazovanja u skladu sa zakonom.

XII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE GIMNAZIJE

Članak 20.

Gimnazija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač Gimnazije solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

XIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I GIMNAZIJE

Članak 21.

Osnivač je odgovoran za ispravnost i zakonitost rada i djelovanja Gimnazije.

Osnivač ima uvid u djelovanje i ostvarivanje nastavnog plana i programa Gimnazije, daje svoje odredbe, sugestije i smjernice za djelovanje Gimnazije.

Članak 22.

Gimnazija po svojim predstavnicima obavještava Osnivača o djelovanju Gimnazije, o napretku, o većim pothvatima, materijalnoj, kadrovskoj i financijskoj situaciji Gimnazije.

Za Osnivača

+ Biskup Antun Škvorčević, v.r.

Duhovna misao

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k